รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 214
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางพวงทิพย์ เด่นดวงใจ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นายสุชาติ ประเสริฐลาภ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3 นายบุญลือ จุ่นทอง โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
4 นายณัฐวัฒน์ สมมะโน โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป.ตาก เขต 2
5 นางพูลสวัสดิ์ นามสุข โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
6 นางธนิกา กรีธาพล โรงเรียนบ้านวังไทร สังกัด สพป.นม.เขต 4 สพป.นครราชสีมา เขต 4
7 นางพรรณี อรุณพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป.อุบลราชธานี เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................