รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 216
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสุดารัตน์ จิบจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 5
2 ว่าที่พันตรีจำเริญ นครไทย โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2
3 นายอานนท์ ไสยโสภณ โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป.มหาสารคาม เขต 3
4 นางสาวปัทติมา ปรีชา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) สพป.ชุมพร เขต 1
5 นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................