รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 217
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวดารณี ป้อมสกุล โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางปิยะภรณ์ แก้วอำไพ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 ไม่เข้าร่วมประกวด
3 นายปริญญากร ดอนเหลือม โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราด เขต 1
4 นางสาวสุรางคนา เพชรสุวรรณ โรงเรียนบ้นหนองชะแอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 นางชมนาท รชตะภูวินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป.นครราชสีมา เขต 5
6 นางมะลิวรรณ วาจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................