รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 218
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสวิน ยมหา โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
2 นางณิชากมล บัวย้อย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
3 นางจันทร สุวรรณชื่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
4 นางสุระพี อาคมคง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์)
5 นางประวินณา เนียนพลกรัง โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป.นครราชสีมา เขต 5
6 นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2
7 นางกาญจนา ไพราม โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ)
8 นายไอหยุ หมัดชูดชู โรงเรียนบ้านโต สพป.ยะลา เขต 3
9 นางพรทิพย์ สุวรรณสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
10 นางพวงเพ็ญ บัวชุม โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................