รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 220
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายวิบูรณ์ วังกราน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2 นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
3 นางรัชนี พรมจันทร์ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
4 นางสาวราศรี สดุดี โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธานี เขต 2
5 นางพิศมร อินทวิวัฒน์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)
6 นายสิรินาวิน กาละจิตร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
7 นายมนตรี อรชร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
8 นางสุปรานี สตารัตน์ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
9 นายสิทธิราช ชื่นชม โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป.อำนาจเจริญ
10 นางจิยาลักษณ์ ศรีประสม โรงเรียนบ้านบางเหรียง อ.ควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
11 นางเสาวคนธ์ เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................