รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 221
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวอุทิศ สราญชื่น โรงเรียนวัดโคกทอง(บวรวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
2 นางณิชาพร เมืองศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
3 นางปิยนุช ชุ่มเย็น โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต 1
4 นายชัยวิรัตน์ เสาร์แดน โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
5 นางฐิติรัตน์ เกษศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
6 นายทองใบ วงศ์อินจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 6
7 นายสุนทร สีหานาม โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
8 นางนิธนันท์ เครือคำ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................