รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 222
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางวณิชย์ชยา โพชะเรือง โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางรำไพ ดิษฐคำเหมาะ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2
3 นายไพบูลย์ อมรประภา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
4 นายอภิเชษฐ์ คณะนาม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕(คำกั้ง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
5 นางลำปาง ฉายชูวงษ์ โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5
6 นายดนัย ยิ้มอินทร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
7 นางฉรรยา จันทร์เมือง โรงเรียนวัดจันดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
8 นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนใหม่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
9 นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................