รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 224
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาววชิรา บุญเกื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2 นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3
3 นางฐิตินันท์ กล้ารบ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
4 นางวิจิตรา ทัพซ้าย โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป.อำนาจเจริญ
5 นางดาราวรรณ แก้วศรีทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
6 นางสาวสินีนาฎ อารีย์ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) ไม่เข้าร่วมประกวด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................