รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 225
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางหัทยาพร สุภาสูรย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1
2 นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)
3 นางอติพร คงใหญ่ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
4 นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านปากตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
5 นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.ลำพูน เขต 2
6 นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย โรงเรียนหนองไผ่ สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์)
7 นางมนัสวรรณ ผาลาโห โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
8 นางรัชนี สุขสวัสดิ์ โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
9 นางแวววลี สิริวรจรรยาดี โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
10 นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................