รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 228
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางเบญจพร สัตย์อุดม โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
2 นายมณี พัดขำ โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป.ตาก เขต 2
3 นายนวรัตน์ พรหมจักร โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม.เขต 23 (สกลนคร)
4 นางกนกลดา สมพงษ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
5 นางวันดี นิตยวัน โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................