รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 230
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางวันเพ็ญ เหลืองอรุณ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
2 นางณพิชญา เพชรพิมล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)
3 นางภริตพร อุปนันต์ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
4 นางมาลาตรี วรรณอุต โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
5 นางอิ่มฤทัย สาหร่าย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้าอุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
6 นายสมพร ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
7 นางจารุณี น้อยนรินทร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
8 นางฉวีวรรณ วู้ดส์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)
9 นางช่อแก้ว จุลนวล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................