รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 231
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวสุดาวัลย์ โสตะจินดา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
2 นายเกียรติศักดิ์ มั่นจิตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
3 นางสาวชูขวัญ มงคลสุข โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
4 นางสาวสุจิตต์ ช่อไชยกุล โรงเรียนเขลางค์นคร สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
5 นางผการัฐ สินันตา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
6 นางสาวดาราวดี พุ่มจันทร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
7 นางเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
8 นายเสถียร วิเชียรสาร โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
9 นายปรีชากร ภาชนะ โรงเรียนภูเขียว สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ)
10 นายณัฐพนธ์ ส่งแสง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................