รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 236
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ โรงเรียนดัดดรุณี สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
2 นางอัมพร เรืองศรี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ด้านนวัตกรรมฯ สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)
3 นางชัชฏาพร ปัญญา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
4 นางสาวพรจิตร เกษามูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์)
5 นางวันทนา สุขนา โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
6 นางสาวรัชนีย์ จตุเทน โรงเรียนธงธานี สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
7 นางกฤตยา ศรีริ โรงเรียนภัทรบพิตร สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
8 นางสุภลักษณ์ วรรณนุช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................