รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 237
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายซุปเปอร์ สุกันทา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
2 นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
3 นางคมคาย ปวุตตานนท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)
4 นายสุขสวัสดิ์ สุภามณี โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
5 นายเกรียงศักดิ์ คงไทย สพม.41 สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)
6 นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)
7 นายประกาศิษย์ แทบมะลัย โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
8 นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
9 นายบรรลุ ช่อชู โรงเรียนภัทรบพิตร สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................