รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ลูกจ้างยอดเยี่ยม

ที่ รหัสกิจกรรม รายการประกวด สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 253 ลูกจ้าง/พนักงานราชการยอดเยี่ยม (สพฐ.)
-
00.00 -
2 254 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ห้อง 11 14 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 -
3 255 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
-
00.00 -
4 256 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ห้อง 11 14 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.40 -
5 257 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ห้อง 11 14 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
11.00 -
6 258 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ห้อง 10 14 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
10.40 -
7 259 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-
00.00 -
8 260 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
-
00.00 -