ระบบโอเบคอวอร์ด สพฐ.
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

พิมพ์บัตรทั้งหมด พิมพ์เกียรติบัตรทั้งหมด

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำนวยการ
2 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ อำนวยการ
3 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก อำนวยการ
4 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล อำนวยการ
5 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล อำนวยการ
6 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล อำนวยการ
7 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน อำนวยการ
8 นายเฉลิมชาติ ชำนาญรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ อำนวยการ
9 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 อำนวยการ
10 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ อำนวยการ
11 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำนวยการ
12 นางพิมลพร จันทร์สมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ อำนวยการ
13 นางสุวิชญา ชินธนาชูกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ อำนวยการ
14 นายสุชัตร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำนวยการ
15 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 อำนวยการ
16 นายจงรัก เกตแค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ดำเนินงาน
17 นายคมสัน สีป้อ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ดำเนินงาน
18 นายศุภชัย บรรพลา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ดำเนินงาน
19 นายเสนาะ อั้งเอย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ดำเนินงาน
20 นายอุปถัมภ์ ขวัญลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
21 นายสมคิด วงษ์แสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
22 นางสาวเบญจวรรณ จันทาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
23 นายเสกสรรค์ สีใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
24 นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
25 นางเสาวณิต กองเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
26 นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ดำเนินงาน
27 นายคฑา ทัพภมาน โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ดำเนินงาน
28 นางรัชนี วงศ์วาณิชวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
29 นางนันทนา ริจนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
30 นางสาวมวลพร รบชนะชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
31 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
32 นางสาวยมลพร หมื่นสาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
33 นายสถิตย์ จีนประสพ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ดำเนินงาน
34 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ดำเนินงาน
35 นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
36 นายภูวนาท มูลเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
37 นายสลับ ชมพลมา โรงเรียนบ้านดงขวาง ดำเนินงาน
38 นางเกษร ทัดเศษ โรงเรียนบ้านดงขวาง ดำเนินงาน
39 นางกรองแก้ว อินแนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
40 จ.ส.อ.อำไพ สอนจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
41 นางสาวสุทธิดา ไคร้ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
42 นายประวัติ ยงบุตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
43 นายอดิศักดิ์ เพ็งตา วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ ดำเนินงาน
44 นายขจร ชลิตภิรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ ดำเนินงาน
45 นางสาวณิชกานต์ ติปกรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ ดำเนินงาน
46 นางจารุวรรณ ทองบุญตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
47 นางสาวนงนุช ลาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
48 นางสาวศุภลักษณ์ ใจจะดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินงาน
49 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินงาน
50 นายเฉลิมชาติ ชำนาญรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ ดำเนินงาน
51 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จิตต์อารี ดำเนินงาน
52 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล ดำเนินงาน
53 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงาน
54 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ดำเนินงาน
55 นายสุรกานต์ อุดพ้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 การเงินและพัสดุ
56 นางผุสดี วงษ์แสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 การเงินและพัสดุ
57 นางศิริวรรณ กี่หมื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 การเงินและพัสดุ
58 นางสุพัตรา กองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 การเงินและพัสดุ
59 นางสาวจิราพร ศรีนุต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 การเงินและพัสดุ
60 นางสาวชุติพร ประเสริฐทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 การเงินและพัสดุ
61 นางศรีชา คำพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 การเงินและพัสดุ
62 นางสาวกัลตนา บุญณรงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 การเงินและพัสดุ
63 นางเจริญ จันทนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 การเงินและพัสดุ
64 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ การเงินและพัสดุ
65 นางวีระดี กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล การเงินและพัสดุ
66 นางสาวนิภา เกิดแพร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก การเงินและพัสดุ
67 นายอดิศร แดงเรือน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ การเงินและพัสดุ
68 นางมาลินี วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล การเงินและพัสดุ
69 นางสุวิชญา ชินธนาชูกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ การเงินและพัสดุ
70 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ การเงินและพัสดุ
71 นางชวนพิศ เรืองน้อย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ การเงินและพัสดุ
72 นางณกมล นกแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ การเงินและพัสดุ
73 นางพิชสินีย์ หนูทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
74 นางแพรวพรรณ แก้วยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
75 นายวีรพันธ์ สหเมธาพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
76 นางสาววิลาวัลย์ ลายหีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
77 นายพิชิตพล โสประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
78 นางเยาวนิจ ปั้นเทียน ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
79 นางนิภาพร เกิดไทย ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
80 นายอิทธิพล ต๊ะศรี ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ประมวลผลกลาง สรุปและรายงาน
81 นางจุรีพร ศรีธาดา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
82 นางวิไลวรรณ จันทิพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
83 นางสาวนิตยา น้อยนันท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
84 นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
85 นางคำสอน โสมทิพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
86 นางสาวพจนารถ แก้วยศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
87 นางนารี ผิวจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
88 นางสาวสุดสงวน แสงก้อน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
89 นางสาวจง ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
90 นางสาวอัมพร เกิดแสง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
91 นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
92 นางสาวพูลวดี หล่อวิลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
93 นางสาวสกุณา แก้วทะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
94 นายวรทัศน์ สิงห์อำพล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
95 นางสาวกฤษณา ป้อมสีผ่อง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
96 นางสาวรุ่งนภา มาลา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
97 นางสาววราภรณ์ สุนลี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
98 นางสาวอรัญญา พาคำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
99 นางสาววิลัยรัตน์ พรมมา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
100 นางสาวเพชรลดา กำมา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
101 นายธรรมรัตน์ เบ้าชาลี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
102 นางลัดดาวัลย์ ดอนชอบไพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
103 นายวีระพันธ์ เกตุพันธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
104 นายนิรันดร ลี้เหมือดภัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
105 นายชัชนท รีรมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
106 นางเตือนใจ อินทรศักดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
107 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
108 นายปรีชา พึ่งบัว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
109 นายสาธิต ศรีสด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
110 นางพรหมภัสสร พนาดร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
111 นายสมาน ดอนชอบไพร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
112 ว่าที่ ร.อ.เผด็จ ใจซื่อ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
113 นางขนิษฐา พลับรู้การ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
114 นางสุกัญญา เรือนจันทร์ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
115 นางทรงสุดา คงนา โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
116 นายโอฬาร จันทร์ศรี โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
117 นางเทียมตา อั้งเอย โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
118 นางสมทรง ไฉนงุ้น โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
119 นางวรวรรณ ชูมาก โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
120 นายชัยวัฒน์ เสมาทอง โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
121 นางประจบศรี อินทรรักษา โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
122 นางสุกัญญา แก้วยศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
123 นางคำเพียร จันทร์แสน โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
124 นางศุภร ศรีนุต โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
125 นางอานนท์ หาญแก้ว โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
126 นางสาวพิชชาภา พูนยา โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
127 นางแสงเดือน เศรษฐสุภัค โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
128 นางมันทนา ปานนิล โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
129 นางวรรทนา แพทย์กูล โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
130 นายบุญชู แพทย์กูล โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
131 นางสุพิตรา สุภสิริ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
132 นางจิดาภา ชาญเวช โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
133 นางศิวาพร จินดารัตน์ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
134 นางศิริพร ธงอาสา โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
135 นางสมศรี สิริเจริญกุล โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
136 นางปิยะวรรณ ทรงฉาย โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
137 นางกฤติยาณี ส่งสาย โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
138 นางสุภาวดี ไกรลาศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
139 นายวงศ์เล็ก คุ้มภู่ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
140 นายจรัญ ใจวงศ์ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
141 นางกนกพิชญ์ พันธุ์เขตกิจ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
142 นายทนงศักดิ์ ศรีนุต โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
143 นายอุปถัมภ์ ภักดี โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
144 นายสมชาย ชูมาก โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
145 นางสมจิตร์ ศรีธรรม โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
146 นางเผ่าทิพย์ พุทธังชายา โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
147 นายประดับ พรมมาก โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
148 นายเฉลิมวุฒิ ศรีธรรม โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อาคารสถานที่
149 นางจินตนา นนทะโคตร โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
150 นางสำเนียง แสนใจกล้า โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
151 นางณพัชญ์ปภา ธราพรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
152 นางวิไล วันเมือง โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
153 นางสุมาลี วงศ์บุญชู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
154 นางสุวีร์ดา ปะนิทานะโต โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
155 นางพุทธชาติ อุ่นอกพันธุ์ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
156 นางจิตติมา พรหมพ้วย โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
157 นางสมหมาย แสงพรม โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
158 นายสุรธอม พาแก้ว โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
159 นางวันเพ็ญ โสภา โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
160 นางพรเพ็ญ จรุงรักษ์ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
161 นางกรองจิตร์ คงเยิน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
162 นางกรกนก ศรีไสยา โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
163 นางอรุณ พรมคำ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
164 นายเขมภณ กาญจนาชนะชน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
165 นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
166 นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
167 นายสถิตย์ ฟักฟูม โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
168 นางสุวรรณี น้อยวัน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
169 นางมาลา นามบุญลือ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
170 นางวิลาวัลย์ กองกี โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
171 นายสัมฤทธิ์ คงมา โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
172 นายปรีชา ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
173 นายสุริยะ นามวิจิตร โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
174 นายเอกชัย วัฒนศัพท์ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
175 นางจารุณี คำศรี โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
176 นายยุทธภูมิ พิมพา โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
177 นางสุรีย์รัตน์ กันภัย โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
178 นางสาวภัทธจารินทร์ กล้าหาญ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
179 นายประสิทธิ์ นวลเมือง โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
180 นางพจนา เศรษฐะ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อาคารสถานที่
181 นางละเอียด อิ่มคง โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
182 นายสมชาย รูปศรี โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
183 นายปริศร อิเหลา โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
184 นางสมจิต เฮ้าปาน โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
185 นางนิศานาถ สร้อยสน โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
186 นางสกาวรัตน์ ศรีอุดกัน โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
187 นางเบญจมาศ โภชน์มาก โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
188 นายนิวัฒน์ เพ็งสาย โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
189 นางศิริพร อุตม์อ่าง โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
190 นางสาวกนกพร จันทรสุกรี โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
191 นางละเอียด สาตร์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
192 นางสุภาวิดา พลทา โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
193 นางพิฤดา รัตนกูล โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
194 นางสมนึก ทองเยิ้น โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
195 นางเติมสิน ศรีบุญชม โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
196 นางอนัญญา กันหามิ่ง โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
197 นายวิเชียร บูชา โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
198 นางสาวเฉลิมขวัญ จันดาลี โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
199 นายสาคร วะทา โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
200 นางพรรณราย แพสา โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารสถานที่
201 นายประสิทธิ์ ใจอ้าย วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
202 นางสาวนริสา วะทา วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
203 นางสาวนิตยา กางถิ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
204 นายสุนทร ชื่นชม วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
205 นายยงยุทธ ภู่สุวรรณรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
206 นางอังค์ริสา ทศพัฒน์บุญศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
207 นางสาวรวีวรรณ ชัยบุตร วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
208 นางสาวสุนิสา สมโภชน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
209 นางสายรุ้ง จงธรรม์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
210 นางสาวอนัญญา กันหา วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
211 นางสาวกุหลาบ ตะริยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
212 นางสาวสุภาวดี แชเชือน วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
213 นายอำพล คณาวงศา วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
214 นายอนุสร เหง้าสารี วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
215 นายเสถียรพงษ์ ทิอ้าย วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
216 นายสมภพ วงค์ไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
217 นายธีรพันธ์ พยาวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
218 นางสาวกัญญารัตน์ ขวัญโยน วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
219 นางสาวมลฤดี กุลาสัย วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
220 นางสาวสายรุ้ง เนตอ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีหล่มสักบริหารธุรกิจ อาคารสถานที่
221 นางอุไร ประมูลศิลป์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
222 นางสุภาภรณ์ บัวแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
223 นางพุทธชาด เรืองน้อย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารสถานที่
224 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษา เขต 40 ตัดสินกลาง
225 นางแน่งน้อย เสาวรัจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตัดสินกลาง
226 นายบัญญัติ ปิงโสภา โรงเรียนเนินพิทยาคม ตัดสินกลาง
227 นายสุพจน์ ประไพเพชร โรงเรียนพัชรพิทยาคม ตัดสินกลาง
228 นายพัชริน ภู่ชัย โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ตัดสินกลาง
229 นายประสิทธิ์ หมอรักษา โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ตัดสินกลาง
230 นายภูมิดี ทำคาม โรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม ตัดสินกลาง
231 นายจุลินทร์ น้ำค้าง โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ตัดสินกลาง
232 นางสาวประกาย บรรลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตัดสินกลาง
233 นายนพชัย สารีคำ โรงเรียนผาแดงวิทยาคม ตัดสินกลาง
234 นายสุนันท์ กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ตัดสินกลาง
235 นายสมชาย คำเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตัดสินกลาง
236 นายวรจักร์ มั่นคง โรงเรียนวังใหญ่ ตัดสินกลาง
237 นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ตัดสินกลาง
238 นายเสรี เปรมปรีดิ์ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ตัดสินกลาง
239 นายอุทิศ ฉัตรแก้ว โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ตัดสินกลาง
240 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ โรงเรียนวังโป่งวิทยาคม ตัดสินกลาง
241 นางอาทิตยา ปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตัดสินกลาง
242 นางเพลินพิศ แย้มสันต์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ตัดสินกลาง
243 นางอมรรัตน์ วรรณา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตัดสินกลาง
244 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตัดสินกลาง
245 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตัดสินกลาง
246 นายวรพล อุทัยรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตัดสินกลาง
247 นางวันวิสา ทรงสอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตัดสินกลาง
248 นางชณุตพร ศรีทา โรงเรียนเนินพิทยาคม ตัดสินกลาง
249 นางพนารัตน์ พลกลาง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ตัดสินกลาง
250 นางกัลยาณี ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตัดสินกลาง
251 นางวดีวิภา ชำนาญพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตัดสินกลาง
252 นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตัดสินกลาง
253 นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม โรงเรียนหนองไผ่ ตัดสินกลาง
254 นางวลัยพร นาคธรรมชาติ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ตัดสินกลาง
255 นางวนิดา โนนคำ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ตัดสินกลาง
256 นายกำเชาว์ อารีรักษ์ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ตัดสินกลาง
257 นางสาวณราภรณ์ บุญกิจ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ตัดสินกลาง
258 นางปรารถนา บุญนาค โรงเรียนหนองไผ่ ตัดสินกลาง
259 นางมณี ด้วงนิล โรงเรียนหนองไผ่ ตัดสินกลาง
260 นายสมวงษ์ รังสีวงษ์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ตัดสินกลาง
261 นางสาววรัญญา เมืองสุวรรณ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ตัดสินกลาง
262 นางรัชนู บัวพันธ์ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ตัดสินกลาง
263 นายอนันต์ นามทองต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตัดสินกลาง
264 นายสัมฤทธิ์ ไวยเปีย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตัดสินกลาง
265 นางประไพ สิงห์เวิน โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ตัดสินกลาง
266 นางอนงค์ อุ่นไพร โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ตัดสินกลาง
267 นายประสาท คล้ายกัน โรงเรียนบ้านสักแห้ง ตัดสินกลาง
268 นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง โรงเรียนบ้านนายม ตัดสินกลาง
269 นางสมพร สถิตโกศล โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ตัดสินกลาง
270 นางสวงสุดา แก้วแพง โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ตัดสินกลาง
271 นางรวงทอง ลำเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า ตัดสินกลาง
272 นางไพวรรณ หาญแก้ว โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตัดสินกลาง
273 นายสำราญ บุตรอามาตย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตัดสินกลาง
274 นายพีระวัตร จันทกูล โรงเรียนบ้านหนองบัว ตัดสินกลาง
275 นายสุวัฒน์ พูลพันธ์ โรงเรียนวัดหนองปลาซิว ตัดสินกลาง
276 นายนิรศักดิ์ นารี โรงเรียนบ้านปากดุก ตัดสินกลาง
277 นายอานันท์ หงส์พันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ตัดสินกลาง
278 นายสมศักดิ์ บุญทับ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ตัดสินกลาง
279 นายกันตภณ เบญจานุกรม โรงเรียนบ้านวังยาว ตัดสินกลาง
280 นายวิภพ นิ่มขุนทด โรงเรียนบ้านคลองทราย ตัดสินกลาง
281 ว่าที่ ร.ท.สกุลศักดิ์ กุลวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ตัดสินกลาง
282 นางวรมาศ บูชาเกียรติ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ตัดสินกลาง
283 นางอัมพร จันทร์ดำรงค์ โรงเรียนซับไม้แดง ตัดสินกลาง
284 นางจีรพันธ์ อาจหาญ โรงเรียนบ้าน กม.35 ตัดสินกลาง
285 นายบรรจง เพชระบูรณิน โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย ตัดสินกลาง
286 นางสาวมณฑา ทองพัด โรงเรียนบ้านวังรู ตัดสินกลาง
287 นางจุฑารัตน์ ด้วงธรรม โรงเรียนบ้านโสก ตัดสินกลาง
288 ว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตัดสินกลาง
289 นางมลธิรา จันทร์มูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตัดสินกลาง
290 นายคำรณ คูณแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตัดสินกลาง
291 นางประไพศรี ทองยิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตัดสินกลาง
292 นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตัดสินกลาง
293 นางพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตัดสินกลาง
294 นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตัดสินกลาง
295 นายสิทธิโชติ มีแสงแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งโตน ตัดสินกลาง
296 นายประยุทธ ลาภะสัมปัน โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ตัดสินกลาง
297 นางทิพาภรณ์ จันคณา โรงเรียนบ้านหนองแหวน ตัดสินกลาง
298 นางณัฐพร เฉลิมชาติ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ ตัดสินกลาง
299 นายบุญโฮม หลอดทอง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ตัดสินกลาง
300 นางสาวสุทิภา ลาดเลา โรงเรียนบ้านโนนตะแบก ตัดสินกลาง
301 นางจรัสศรี วะยาคำ โรงเรียนบ้านท่ากกแก ตัดสินกลาง
302 นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ ตัดสินกลาง
303 นายอิทธินันท์ ยายอด โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ตัดสินกลาง
304 นายพนมรักษ์ เหล็กกล้า โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน ตัดสินกลาง
305 นายประจักษ์ บัวพันธ์ โรงเรียนบ้านอีเลิศ ตัดสินกลาง
306 นายชัชวาล บุตรอามาตย์ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตัดสินกลาง
307 นายพิชัย สุขบท ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่มที่ 6 ตัดสินกลาง
308 นายเมธี วิจารณ์ปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินกลาง
309 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล ตัดสินกลาง
310 นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินกลาง
311 นายกมล อินทนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินกลาง
312 นางวนิดา วิจารณ์ปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินกลาง
313 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตัดสินกลาง
314 นายศรยุทธ์ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย ตัดสินกลาง
315 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตัดสินกลาง
316 นางไพวรรณ์ ทิพย์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ ตัดสินกลาง
317 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ตัดสินกลาง
318 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตัดสินกลาง
319 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ ตัดสินกลาง
320 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จิตต์อารี ตัดสินกลาง
321 นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ตัดสินกลาง
322 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ตัดสินกลาง

 
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]