สรุปตัวแทนการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ เขต
1 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 3
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ น่าน)
50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)
53 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)
54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)