การส่งผลงาน Obec Awards ระดับชาติ
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ผ่านการแข่งขัน Obec Awards ระดับภาคเหนือ ที่มีคะนนตั้งแต่ 85 คะแนน ขึ้นไป ลำดับที่ 1 - 3
ให้ส่งผลงานได้ที่ 
กลุ่ม 5  ผู้อำนวยการวุฒิศักดิ์  เหล็กคำ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่ม 6  ผู้อำนวยการพิกุล  เลียวสิริพงศ์  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
วันพุธ ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:49 น.