กำหนดการจัดกิจกรรม OBEC AWARDS
1. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลงทะเบียนในเว็บไซต์และส่งเอกสาร(คนละ 3 ชุด)             ถึง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556
 
2.  ระดับภาคตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 1 - 10 พฤศจิกายน 2556
 
3.  ระดับภาคประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด 11 พ.ย. 2556
 
4.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งแก้ไขกรณีมี
 
     ข้อผิดพลาด    12-20 พ.ย. 2556
 
5.  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด 1-10 ธ.ค. 2556
 
6.  ระดับภาคประชุมคณะกรรมการตัดสิน 13 ธ.ค. 2556
 
7.  ประกวดระดับภาค 14-15 ธ.ค. 2556
 
8.  ประกาศผล ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 2556
 
9. พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวด 21 ธ.ค. 2556 เป็นต้นไป
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 15:39 น.