ปฏิทินดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards
ปฏิทินการดำเนินการประกวด Obec Awards กลุ่มการศึกษาพิเศษ

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ
7 ต.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน นางพิกุล  เลียวสิริพงศ์
10 ต.ค. - 10 พ.ย. 56 ประชาสัมพันธ์รายการประกวด ผู้ดูแลระบบ
16 พ.ย. - 2 ธ.ค. 56 ส่งใบสมัคร แบบประเมินคุณสมบัติ ***
และลงทะเบียน
นางพิกุล  เลียวสิริพงศ์
6 ธ.ค. 56 ประกาศผลผู้มีคุณสมบัติ นางพิกุล  เลียวสิริพงศ์ ,
นายอิทธิพล  ต๊ะศรี
7 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 56 ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการประเมิน
ส่งผลงาน ***
คณะกรรมการฯ
10 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 56 แจ้งสถานที่และรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบ
14 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 56 ดำเนินการประกวด คณะกรรมการฯ
27 ธ.ค. 56 พิมพ์เกียรติบัตร ผู้ดูแลระบบ 

หมายเหตุ 1. ส่งเอกสารเข้าร่วมการประกวด(เขตพื้นที่การศึกษา) โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  
                      เชียงใหม่ เลขที่ 6 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
              2. ส่งใบสมัครได้ที่อีเมลผู้ดูแลระบบ since-z@hotmail.com
***         3 .ผู้เข้าแข่งขันส่งเอกสารประเมินคุณสมบัติและผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการประเมินส่งผลงาน
                     3.1 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์     
                            ส่งที่ ผู้อำนวยการสุรางค์  วิสุทธิสระ    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ฯ
                     3.2 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ        
                             ส่งที่ ผู้อำนวยการสุนันท์  จารุพันธ์    นครสวรรค์ปัญญานุกูล
                 4. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
                      http://special.obec.go.th/News/Detail?type=1&nid=80
                     และ  http://anusan-deaf.ac.th/
วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:54 น.