รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 106
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายประเทือง ชมชื่น โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2 นายสุชาติ เอกปัชชา โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2
3 นางรับพรดี วัดมณี โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
4 นายพีระเมศวร์ บุญเพ็ชรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 นายสมบูรณ์ อยู่นัด โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) สพป.สุโขทัย เขต 2
6 นายมานิตย์ เรืองน้อย โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................