รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 107
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2 นายจักรคำ หวันแดง โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
3 นายพิรุณ บรรดิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1
4 นางพัชรา วงศ์คำตัน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป.ลำพูน เขต 2
5 นายโอภาส ภูวนาทโยธิน โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป.ตาก เขต 2
6 นายพายัพ ฟุ้งธีรกุล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
7 นายสาธิต มากมี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร สพป.สุโขทัย เขต 2
8 นางสาวสุภาพร อนุตรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................