รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 108
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายประวัติ ผันผาย โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2 นางกัญญา สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
3 นายเกียรติศักดิ์ สาทสิ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
4 นางสาวโสภา มุ่งการนา โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป.อุทัยธานี เขต 2
5 นายจรัญ จิอู๋ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป.พิจิตร เขต 2
6 นางสาวสุภิลักษณ์ ฉัพพรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านม่วงโตน สพป.ลำพูน เขต 2
7 นายสิงห์ดง โตมะนิตย์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
8 นางกรรณิการ์ สิทธิโสภณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 สพป.ตาก เขต 2
9 นายนายปรีชาชาญ อินทรชิต โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.แพร่ เขต 2
10 นายสิทธิโชติ มีแสงแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
11 นายปริญญา สาระคนธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป.เชียงราย เขต 4
12 นางธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน์ โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป.ตาก เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................