รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 110
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายผล ยะนา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
2 นายประชากร เขื่อนปัญญา โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
3 นายสมชาย อังสุโชติเมธี โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................