รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 121
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
2 นางสุรีย์ สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดบางแก้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 2
3 นางสุนิสา บุญมากาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
4 นางวันทนา ตั้งแต่ง โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
5 นางมลิวัลย์ สมิเปรม โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
6 นางกาญจนันท์ ปาชม โรงเรียนบ้านกลาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................