รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 124
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางระเบียบ แก้ววรสูตร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน สพป.อุทัยธานี เขต 1
2 นางสิญาพร พร้อมสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป.พิจิตร เขต 1
3 นางพจนีย์ ลุกจันทึก โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ตาก เขต 2
4 นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้น โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 นางวรรณี หงษ์สามสิบเจ็ด โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
6 นายประยูร อุ่นเรือน โรงเรียนวัดสันต้นธง สพป.ลำพูน เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................