รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 135
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางอุไรทิพย์ สวยสม โรงเรียนบ้านฮวก สพป.พะเยา เขต 2
2 นางกาญจนา ทนันไชย โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
3 นางญาณิศา ใจยาเก๋ โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2
4 นายชัยบุญ วงค์สอน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................