รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 034
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายสมประสงค์ อินทร์เจริญ โรงเรียนหอพระ สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)
2 นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
3 นายทรงพล ทรงจำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
4 นางภิมุขสุดา ไวยกูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
5 นายเสกสรรค์ ยั่งยืน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
6 นางภัทราภรณ์ สุวรรณภาพ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................