รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 037
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางทิพวรรณ สดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1
2 นางสุกัลยา โกเมศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
3 นางอุไรวรรณ เมฆฉาย โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธานี เขต 2
4 นางสุภาพร ไชยแก้วเมร์ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ"ประชาชนูทิศ" สพป.นครสวรรค์ เขต 1
5 นางอรุณี บุญเกิด โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.เชียงราย เขต 2
6 นางกฤษณา สังข์วะระปรีชา โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
7 นางราตรี กรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
8 นางชนตระการ ลีลา โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
9 นางจงกล ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................