รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 038
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางมลชญา หินศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2 นางเพ็ญศรี อำพันธุ์ โรงเรียนวัดบ้านแลง สพป.ลำปาง เขต 1
3 นางสาวบังอร ทองงามขำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2
4 นางนฤมล เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
5 นางดวงหทัย โฉมวันดี โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
6 นางศรีวรรณ หมวกชา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎร์บำรุง) สพป.ตาก เขต 2
7 นางยุพิน ชำนาญ โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.แพร่ เขต 1
8 นางมณี เผือกใต้ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2
9 นางมยุรี ศิริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................