รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 039
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางมณฑกาญจน์ ธาราสุข โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2 นายสมนึก สุภลาภ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
3 นางสาวหนึ่งนุช ผลปราชญ์ โรงเรียนวัดพิกุล สพป.นครสวรรค์ เขต 1
4 นางละม้าย ยังกรุงเก่า โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 นางทิพย์สุดา ใจปัญญา โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป.แพร่ เขต 1
6 นายประเทือง วงศ์ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................