รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 041
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางศรีธร วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2 นางนวลสวาท ไปเร็ว โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต 1
3 นายจำลอง ไชยยา โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 2
4 นางสินอัมพร สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
5 นางศรีวิไล มินท์ศิริ โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
6 นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
7 นางปรานอม ปทุมวิง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1
8 นางศศิธร วิลาวัลย์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
9 นางวันเพ็ญ ม่วงจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................