รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 045
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางชนากานต์ แปงพั๊วะ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
2 นางสุดารัตน์ ผุยคำพา โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
3 นางศศิธร เพชรทอง โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2
4 นางอัจฉรา คงอินทร์ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 นายไพบูลย์ ปิ่นจุไร โรงเรียนสาธิตฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................