รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 048
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายสุทิน บัวมั่น โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2 นายสมเจตน์ ไปเร็ว โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต 1
3 นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
4 นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ สพป.ตาก เขต 2
5 นางสุภัทรา ศรีระวัตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................