รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 052
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางกิ่งกาญจน์ กันนาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา12(บ้านเอก) สพป.เชียงใหม่ เขต 3
2 นางศิริมา เผ่าวิริยะ โรงเรียนวัดท่าทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
3 นายสัมฤทธิ์ บุญถิ่น โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2
4 นางสาวตะวัน เขตคง โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 นายเอก ลือโฮ้ง โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1
6 นางสุพร กันทะวัง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1
7 นางผุสดี กินขุนทด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์)
8 นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................