รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 053
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2
2 นางอัญชลี ชัยเมืองมูล โรงเรียนนายางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
3 นางละมัย เพชรปัญญา โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2
4 นายเอนก บุตรสิงห์ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 นางณัฐฐิญา อัครจรัญรัตน์ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
6 นายชัยนันท์ จินะพรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
7 นางพรรณี ภวภูตานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
8 นางมิตรทิรา กาบนันทา โรงเรียนสตรีน่าน สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................