สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.กำแพงเพชร เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 98.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 86.15 เงิน นางวันเพ็ญ ม่วงจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 92.31 ทอง ชนะเลิศ นายไพบูลย์ ปิ่นจุไร โรงเรียนสาธิตฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 66.67 เข้าร่วม นายจิรายุ เถาว์โท โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 87 เงิน นางณัฐฐิญา อัครจรัญรัตน์ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ 81.67 เข้าร่วม นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
8 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ -1 - โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
9 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 78.57 เข้าร่วม นางภักษมณฑ์ อ่วมสถิตย์ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 75 เข้าร่วม นางวรรณี หงษ์สามสิบเจ็ด โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 88.75 เงิน นางสมหมาย กิจเกียรติ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ -1 - นายนำพล ธินวล โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 86 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางพณิตา เงินทอง โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางประเนียน แก้วมาลากุล โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 87 เงิน นางสาวลำพรวน บัวเผียน โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง ชนะเลิศ นายชโนภาส แก้วจีน โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป.กำแพงเพชร เขต 1
18 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 97.78 ทอง ชนะเลิศ นายประจักษ์ ศรสาลี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
19 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางกาบแก้ว สวยสม โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91 ทอง นางศิริพร จุลมุสิ โรงเรียนบ้านเกศกาสร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอัมพร เต็มศิริรักษ์ โรงเรียนสาธิตฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางกัญญานันท์ พิมขาลี โรงเรียนนิคมฯ 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางชลธิภา วัชรภัทร โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 84.56 เข้าร่วม นายปรีชา ภู่ประเสริฐ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายสุชาติ รอดกำเหนิด โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 83.7 เข้าร่วม นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
27 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1