สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 81.28 เข้าร่วม นางดวงหทัย โฉมวันดี โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางมณฑกาญจน์ ธาราสุข โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 78 เข้าร่วม นางวราภรณ์ ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 90 ทอง นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
5 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 91.11 ทอง ชนะเลิศ นายอภิรักษ์ สำราญพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 87.87 เงิน นางสาวจันทิรา ประสานทอง โรงเรียนบ้านท่าสวาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 85 เงิน นางรับพรดี วัดมณี โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ -1 - นายสิงห์ดง โตมะนิตย์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 92.85 ทอง ชนะเลิศ นางยุพิน ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางพรทิพย์ แจ่มหอม โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 83.33 เข้าร่วม นายดำรงศักดิ์ ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 80 เข้าร่วม นางสายบัว สอาดพรม โรงเรียนบ้านตะกุดงาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม นางนวลศรี เหมือนนิล โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางอัมพรรัตน์ ปิจจะโร โรงเรียนบ้านปู่จ้าว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 73 เข้าร่วม นางสุวรรณ์ บัวทอง โรงเรียนบ้านบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางสาวสุดาวัลย์ ทองเถื่อน โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านปากตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
19 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 80 เข้าร่วม นายกล้วย แก้วต๊ะ โรงเรียนบ้านวังไลย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3