สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.แพร่ เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 94.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.แพร่ เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 87.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายธงชัย คำปวง โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 81.81 เข้าร่วม นางอรพินท์ สุกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 79 เข้าร่วม นางราตรี กรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 81.48 เข้าร่วม นางยุพิน ชำนาญ โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.แพร่ เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ -1 - นางทิพย์สุดา ใจปัญญา โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป.แพร่ เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางสุภัทธิยา เธียรเศวตกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 86.75 เงิน นางปรานอม ปทุมวิง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวกมลวรรณ พันธุเวช โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.แพร่ เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสุภัทรา ศรีระวัตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 86 เงิน นายเอก ลือโฮ้ง โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ 87 เงิน ชนะเลิศ นางสาวอินทิรา อินองการ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1
13 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 92.307 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1
14 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 96.96 ทอง ชนะเลิศ นายธรรมรงค์ศักดิ์ อินกัน โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1
15 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 81.81 เข้าร่วม นางอัญชลี ปะละใจ โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.แพร่ เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายอดิพงษ์ กันหมุด โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายทักษิณ เวียงยา โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต 1
18 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 80 เข้าร่วม นางสุพินธ์ ฟุ่มเฟือย โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต 1
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90 ทอง นางจริยา ก๋าลัง โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางพิกุล บุญรักษา โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด สพป.แพร่ เขต 1
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 52.94 เข้าร่วม นายสมยศ ปินะสุ โรงเรียนบ้านไผ่โทน สพป.แพร่ เขต 1
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางปิยนุช ชุ่มเย็น โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต 1
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 76.46 เข้าร่วม นางสาวนฤมล กันทะหงส์ โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.แพร่ เขต 1