สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 90.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายคนึง นันทะนะ โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 83 เข้าร่วม นางกฤษณา สังข์วะระปรีชา โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 88.89 เงิน นางละม้าย ยังกรุงเก่า โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 87.75 เงิน นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 93 ทอง ชนะเลิศ นางปจุติมา มั่นอ่ำ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 86.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางปิยชนก ผิวลออ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 91.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอัจฉรา คงอินทร์ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวตะวัน เขตคง โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายเอนก บุตรสิงห์ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญ โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวนภากูล ธาตุ โรงเรียนบ้านช้างคับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง นายบุญชม ติ๊บบุ่ง โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
14 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 95 ทอง ชนะเลิศ นายพีระเมศวร์ บุญเพ็ชรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 93.33 ทอง นายพายัพ ฟุ้งธีรกุล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 95 ทอง ชนะเลิศ นางมลิวัลย์ สมิเปรม โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางพิมพ์วรา เมธินธนาพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 83 เข้าร่วม นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้น โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 92 ทอง ชนะเลิศ นางสำอาง สังข์ยก โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายณรงค์ ก้อนทอง โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง ชนะเลิศ นางกฤษณา ปราบโรค โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง ชนะเลิศ นางศศิประภา แก่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 95.71 ทอง ชนะเลิศ นางอมรรัตน์ มีขวัญรัก โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน โรงเรียนบ้านวังบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
25 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93 ทอง ชนะเลิศ นางอังคณา จาดดำ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 100 ทอง ชนะเลิศ นางรัศมี อ่วมน้อย โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางชนัญญา งามขำ โรงเรียนบ้านชุมนาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวสุนันทินี ศรีสุข โรงเรียนบ้านชุมนาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 80.39 เข้าร่วม นางวิชุตา ชาญรังสฤษดิ์ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายจรวน ใจแสน โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายบุญลือ จุ่นทอง โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 97.64 ทอง ชนะเลิศ นางสาวสุรางคนา เพชรสุวรรณ โรงเรียนบ้นหนองชะแอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 83.33 เข้าร่วม นายไพบูลย์ วงค์เมืองคำ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
34 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายสุทัน เนยมา โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2