สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ลำปาง เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 82 เข้าร่วม นางทิพวรรณ สดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 81.4 เข้าร่วม นางเพ็ญศรี อำพันธุ์ โรงเรียนวัดบ้านแลง สพป.ลำปาง เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 85.95 เงิน นางนวลสวาท ไปเร็ว โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 89 เงิน นายสมเจตน์ ไปเร็ว โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต 1
5 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 82 เข้าร่วม นางอารีวรรณ ประสาน สพป.ลำปาง เขต 1
6 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 98.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 87.87 เงิน ดร.ทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง สพป.ลำปาง เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางพิกุล โศจิรัตน์ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป.ลำปาง เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 92 ทอง นางประทุม สันชุมภู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นายอานนท์ สายคำฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1
11 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 80 เข้าร่วม นายต่อตระกูล วงศ์ตั้ง โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย สพป.ลำปาง เขต 1