สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ลำปาง เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 85.25 เงิน นางสุดารัตน์ ผุยคำพา โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางอัญชลี ชัยเมืองมูล โรงเรียนนายางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 97.77 ทอง ชนะเลิศ นางประไพ ขว้างไชย โรงเรียนนายางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
4 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 100 ทอง ชนะเลิศ นายพิศุทธิ์ หอมบุปผา โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.ลำปาง เขต 2