สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุโขทัย เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางพิทยา พุ่มอิ่ม โรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร) สพป.สุโขทัย เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 88.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางมณี เผือกใต้ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 92 ทอง ชนะเลิศ นายบุญแก้ว ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป.สุโขทัย เขต 2
4 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 97 ทอง ชนะเลิศ นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี สพป.สุโขทัย เขต 2
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.สุโขทัย เขต 2
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายสมบูรณ์ อยู่นัด โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) สพป.สุโขทัย เขต 2
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสาธิต มากมี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร สพป.สุโขทัย เขต 2
8 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 93.93 ทอง ชนะเลิศ นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 93 ทอง ชนะเลิศ นายชูชาติ นามกรณ์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง สพป.สุโขทัย เขต 2
10 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายมานพ ษมาวิมล สพป.สุโขทัย เขต 2
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางศุภมาลี มากมี โรงเรียนบ้านตาลพร้า สพป.สุโขทัย เขต 2
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง ชนะเลิศ นายจำรัส หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 84.44 เข้าร่วม นายสุรพล มั่นเหมาะ โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สพป.สุโขทัย เขต 2
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94 ทอง นางธีราพร สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 87 เงิน นางจุรีย์ บัวเข็ม โรตารีสวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต 2
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88 เงิน ชนะเลิศ นายประสงค์ นามกรณ์ โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป.สุโขทัย เขต 2
17 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ สพป.สุโขทัย เขต 2