สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 96.3 ทอง ชนะเลิศ นางนฤมล เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 86 เงิน นายจำเรียง มีเครือรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 87.87 เงิน นายสมเด็จ กัดมั่น โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสุนิสา บุญมากาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางกาญจนา ทนันไชย โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.67 เงิน ชนะเลิศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
8 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91 ทอง ดร.ชาญยุทธ มั่งคั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1