สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.อุทัยธานี เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 99.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป.อุทัยธานี เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ -1 - นางอุไรวรรณ เมฆฉาย โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธานี เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ -1 - นางสาวโสภา มุ่งการนา โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป.อุทัยธานี เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางวรลักษณ์ วงษ์สาธุภาพ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.อุทัยธานี เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 76.47 เข้าร่วม นางสาวนิภาพร ตาบสกุล โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธานี เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93 ทอง นางกชพร เปียมาลย์ โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธานี เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 80 เข้าร่วม นางจรรยา รุททองจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป.อุทัยธานี เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวราศรี สดุดี โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธานี เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.31 เข้าร่วม นางไข่มุก สดุดี โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป.อุทัยธานี เขต 2