สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสมจิตร ดาวสุด โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 95.45 ทอง ชนะเลิศ นายเสกสรรค์ ยั่งยืน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 55.55 เข้าร่วม นางพรรณี ใจสาร โรงเรียนเขลางค์นคร สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายวสันต์ วีระโพธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 88.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางเสาวะณี ดวงคำสวัสดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางทัศนีย์ สีดาเพ็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางสาวนภาพร ขาวสะอาด โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 93.33 ทอง ชนะเลิศ นางสาวปิญชาน์ รินง้าว โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางจันทกานต์ ดวงมาลา โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
11 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ -1 - นายประชากร เขื่อนปัญญา โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
13 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
15 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 92.33 ทอง ชนะเลิศ นายมานะ เดชเจริญ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
16 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายศักรินทร์ แสงเมือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางมุกดา ธรรมเสนา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางภริตพร อุปนันต์ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวสุจิตต์ ช่อไชยกุล โรงเรียนเขลางค์นคร สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88 เงิน ชนะเลิศ นางตวงทิพย์ ทะแกล้วพันธุ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 89 เงิน นายทวีป แซ่ฉิน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 92.16 ทอง ชนะเลิศ นางลินดา พัฒนพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
23 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)