สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 91 ทอง ชนะเลิศ นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางสาวศุภวัลย์ คำวัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายทรงพล ทรงจำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 88.88 เงิน ชนะเลิศ นางสุดา นันไชยวงศ์ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 85 เงิน นายชัยนันท์ จินะพรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 90.01 ทอง ชนะเลิศ นายพิษณุ รัตนไพศาลกิจ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางเพียงนุช ชำนาญเวียง โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 88.87 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายนราวุธ สมศักดิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 88.89 เงิน นายธวัฒน์ ก้างออนตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 88.88 เงิน ชนะเลิศ นายประชา วงศ์ศรีดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางมาลูน ศุภการกำจร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 92 ทอง ชนะเลิศ นางบงกช บุญเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 92.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวกัญยา บัวตูม โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
16 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
17 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
18 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายผล ยะนา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
19 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 87.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
20 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 95.45 ทอง ชนะเลิศ ว่าที่ร้อยตรีนิคม อินเตชะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 85.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายชัยบุญ วงค์สอน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 85 เงิน นางสาวนิตยา อุดทาคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 86 เงิน นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 94 ทอง ชนะเลิศ นายชินวัชร์ ปินตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน ชนะเลิศ นางสาวเจนจิรา คำคง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 88.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอภิญญา ยอดเชียงคำ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ 90 ทอง ชนะเลิศ นางอภิญญา สุภามณี โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 95 ทอง ชนะเลิศ นายรังสรรค์ ปินใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 93 ทอง ชนะเลิศ นายธงชัย มีหลาย โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง ชนะเลิศ นางสาริณี เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง ชนะเลิศ นางคำภู วงค์สอน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 90 ทอง ชนะเลิศ นางพิชญ์สินี สิทธิโน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 92.85 ทอง ชนะเลิศ นางกมลพรรณ เขื่อนเพชร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง ชนะเลิศ นายเรืองเดช ผิวพรรณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 87.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายธัญชลิต ณ น่าน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 94 ทอง ชนะเลิศ นายสังคม ณ น่าน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 90.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสุริยัน วรรณสอน โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน ชนะเลิศ นายศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
40 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 100 ทอง ชนะเลิศ นายสุรินทร์ กันคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
41 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางโสภา วงศ์ไชย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
42 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางวันทนา ชูช่วย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางณิชากมล บัวย้อย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายฉัตราภรณ์ วงศ์ดุษฏีกาล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 100 ทอง ชนะเลิศ นายสิรินาวิน กาละจิตร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 85 เงิน นางศิวากรณ์ บุญนิล โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
47 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.11 ทอง ชนะเลิศ นางมาลาตรี วรรณอุต โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางผการัฐ สินันตา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
49 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90 ทอง ชนะเลิศ นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.11 ทอง ชนะเลิศ นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
51 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.12 ทอง ชนะเลิศ นางสาวเกษร เจริญยิ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
52 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.12 ทอง ชนะเลิศ นางชัชฏาพร ปัญญา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
53 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 95 ทอง ชนะเลิศ นายสุขสวัสดิ์ สุภามณี โรงเรียนพานพิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 76.47 เข้าร่วม นางกนกพร เนตรอนงค์ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)