สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 90.66 ทอง ชนะเลิศ ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 81.81 เข้าร่วม นางภัทราภรณ์ สุวรรณภาพ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 86.5 เงิน นางมิตรทิรา กาบนันทา โรงเรียนสตรีน่าน สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 94 ทอง ชนะเลิศ นายจิรายุ จันทร์เพ็ง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางปุณณดา ปราบริปู โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายพิเชษฐ์ บุญทวี โรงเรียนทุ่งช้าง สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
8 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 94 ทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
9 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 88.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายประดิษฐ์ โสภาประดิษฐ์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
10 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 86.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางอรพรรณ บัววัฒน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
11 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 100 ทอง ชนะเลิศ นางสาวจรรยา มโนรส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
13 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายดนัยรัตน์ กาศเกษม โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
14 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 80 เข้าร่วม นายบรรดาล วันมา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 64 เข้าร่วม นางสาวนริศรา ยะอิตะ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายชัยวิรัตน์ เสาร์แดน โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 76.47 เข้าร่วม นางปิยฉัตร แบนนิสเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)