สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 86.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายประถม ปิ่นพาน โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ -1 - นางดอกรัก รักษา โรงเรียนพบพระพิทยาคม สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 87.51 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายบุญเกิด เผือกใต้ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)