สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 91 ทอง ชนะเลิศ นายเกษม สุขเกตุ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายสมชาย อังสุโชติเมธี โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางกนกรัตน์ คงไทย โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ เทพปัน โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายเกรียงศักดิ์ คงไทย สพม.41 สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)